Ansökan avsåg 1.200 kkr till SP Trä för ett 1,5-årigt projekt med syfte att ta fram en prototyp till innovativt fasadsystem av trä.

”Ett konkret fysiskt objekt ska visa att det är möjligt att framställa träfasader med ett modernt uttryck – och utnyttja modern bearbetningsteknik. Objektet ska utgöra exempel på god konstruktiv utformning avseende framtida underhåll och träets känslighet för fukt.

Projektet är viktigt för att:

  • Stimulera utvecklingen av produkter från skogen
  • Flytta fram positionerna för trä och vidga föreställningarna om vad som är möjligt – gestaltningsmässigt och tekniskt

Projektet har betydelse för arkitekter och byggherrar som vill använda trä till byggnader med modern gestalt.

Projektupplägget omfattar en inledande fas med insamling av information om produktionsmetoder och producenter och definition av krav på systemet. I det här skedet ska också en inspirationsresa genomföras till Österrike/Tyskland/Schweiz för att studera fasader. Därefter följer en gestaltningsfas då såväl gestaltningsfrågor som tekniska problemställningar bearbetas tillsammans med industriföreträdare. En tredje fas omfattar beställning, framställning och förevisande av en fysisk prototyp i full skala till systemet. I en avslutande fas författas en rapport och projektet avslutas med en utvärdering av måluppfyllelse och genomförande. I bästa fall kan också beslut om fortsatt satsning mot serieproduktion tas.

Senaste anslag