Ansök

AnsökVi ser gärna att du kontaktar fonden innan du gör din ansökan för att diskutera om ditt projekt kan vara av intresse för fonden. Vi bistår då med råd om hur ansökan bäst skall utformas. Kontaktuppgifter finner du på: vår kontaktsida.

Notera Stiftelsens ändamål:
”Stiftelsen har till ändamål att genom stöd åt vetenskaplig forskning och undervisning främja svensk skogshushållning samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter ävensom angränsande näringars utveckling och förkovran”

Stiftelsen stödjer främst för Sverige betydelsefull vetenskaplig forskning inom skogsnäringar samt utnyttjandet och förädlingen av svenska skogsprodukter.
Stöd ges till forskningsprojekt ej till utvecklingsprojekt, normalt TRL 1 – 5.Om medel söks för utrustning ska det finnas tydlig koppling till ett beskrivet vetenskapligt forskningsprojekt.
Anslag till enskild forskare ges normalt endast till disputerade sökande. Medel för forskarstuderandes omkostnader skall sökas av vederbörande handledare. Årligen utdelas drygt 5 miljoner kronor till projekt (fördelas normalt mellan 4-6 projekt).

Här följer allmän information kring ansökan.
Anslag kan sökas av kvalificerade forskare/forskargrupper samt institutioner.

Så här söker du:

 • Ansökan, jämte bilagor lämnas via vår ansökningsportal. I ansökan ska anges projektets syfte/ändamål, en tidplan, tidpunkt för påbörjande samt en budget som visar både totalkostnaden och dispositionen av de medel som sökes från stiftelsen. En kortfattad sammanfattning skall ingå.
 • Till ansökan bifogas högst en halv A4 sida med en populärvetenskaplig sammanfattning. Denna kommer att publiceras på hemsidan vid eventuellt beviljat anslag.
 • Ansökan kan avse en flerårig period.
 • I ansökan anges de aktiva medarbetarna, deras kvalifikationer med tillhörande CV samt publikationslista.
 • Om anslag till projektet – eller likartat projekt – beviljats, sökts eller avses sökas från andra forskningsstödjande organ skall sådana ansökningar specificeras.
 • Institutionsprefektens eller motsvarandes skriftliga godkännande ska bifogas ansökan.
 • Administrativa kostnader får belasta anslaget med belopp motsvarande debiteringsreglerna vid universitet och högskolor.
 • Beviljat anslag, som är flerårigt, förutsätter att en kortfattad lägesrapport avges via vår portal senast den 1 december varje år, kompletterad med ev. publikationer. Lägesrapporten avges i samråd med för projektet utsedd fadder.
 • Stiftelsen innehåller 20% av bidraget tills slutrapport inlämnats och godkänts. Till slutrapport skall fogas kortfattad, högst en A4-sida, för en i ärendet inte insatt person begriplig sammanfattning av resultatet.
 • Om medel söks för utrustning ska det finnas tydlig koppling till ett beskrivet vetenskapligt forskningsprojekt. Anslag för anskaffning av apparatur och utrustning utbetalas mot uppvisande av attesterad faktura.
 • Stiftelsen förutsätter att resultaten från den verksamhet till vilken stiftelsen bidrar offentliggörs, samt att det därvid anges att verksamheten bedrivits med anslag från stiftelsen.

Ansökan liksom rapportering lämnas via vår portal, : https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/troedsson/minsida/login/enkel

Sista ansökningsdag är 31 januari. Besked om anslag erhålles under maj månad.

Senaste anslag