Ansökan avsåg 1.200 kkr  till KTH Mekanik för anskaffning av en ny mätutrustning för tredimensionell hastighetsmätning i strömning. Systemet är avsett att användas för strömningsmekaniska studier av papperstillverkning vid KTH Mekanik och Innventia AB.

I ansökan gavs korta beskrivningar av fyra aktuella doktorandprojekt där den aktuella utrustningen förväntades bli av mycket stort intresse.

Hos Innventia planerade man att använda utrustningen för att kartlägga strömningsförlopp i en ny inloppslåda vid pilotpappersmaskinen FEX.

Senaste anslag