Ansökan avsåg 4.000 kkr (varav T-fonden beviljade 2.000 kkr) som ett ekonomiskt bidrag till SLU’s BioCentrum i Uppsala för en ny fytotronanläggning. BioCentrum planerades som ett ”nav” för forskare och studenter från sex institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap och skulle i början av 2011 flytta in i en ny gemensam byggnad centralt inom Ultuna och där skulle också den nya, gemensamma fytotronanläggningen inrymmas. Den befintliga fytotronanläggningen vid Genetikcentrum skulle det inte löna sig att flytta, samtidigt som den i vissa avseenden hade blivit omodern.

Den nya fytotronen var planerad att rymma tolv klimatkammare och av dessa beräknades fyra komma att betjäna skogliga forskningsprojekt. Ansökan avsåg dessa fyra kammare.

Av ansökan framgick vilka typer av pågående och framtida skogliga projekt som var beroende av tillgång till fytotronen, som förutsågs bli en viktig resurs för den skogliga forskningen i Uppsala.

Senaste anslag