Ansökan avsåg 3.500 kkr (varav T-fonden kom att bidra med 2.300 kkr och Sparbankstiftelsen Norrland med 1.200 kkr) för anskaffning av en ny datortomograf till Luleå tekniska universitets ”träinstitution” i Skellefteå. Den datortomograf som institutionen haft och flitigt utnyttjat sedan 1993 och som då hade finansierats av Forskningsrådsnämnden, ansågs tekniskt ha tjänat ut. Den hade under de gångna åren varit ett utomordentligt forskningshjälpmedel och varit en förutsättning för att en rad projekt överhuvudtaget skulle kunna genomföras. Ett sådant var skapandet av den s.k. stambanken, vilken i sin tur blivit en viktig tillgång för forskning och modellskapande kring sambanden mellan yttre och inre kvalitet hos timmerträd och -stockar.

Man såg ett oförminskat behov av denna typ av utrustning även under kommande år och man nämnde forskningsområdena

  • Träindustriell mätteknik
  • Torknings- och fuktstudier (där T-fonden i 2006 beviljade ett anslag på 450 kkr för ”Klimatutrustning i anslutning till datortomograf”- nr 660/06)
  • Övriga trämaterialstudier

Man nämnde också att datortomografen under årens lopp utnyttjats av en mängd externa forskare, svenska såväl som utländska. Dessutom hade svensk träindustri kunnat utnyttja utrustningen i samband med egna utredningsprojekt.

Senaste anslag