Ansökan avsåg 1.681 kkr till Uppsala universitet, Inst. för evolutionsbiologi, Avd. för fysiologisk botanik för finansiering av utrustning (Realtids-PCR-instrument + odlings-kammare) samt 75% av en forskarlön under 2 år. Forskargruppen bedrev sedan ett drygt decennium grundforskning kring utvecklingsgenetiska frågeställningar på gran. Man hade identifierat en gen, som man trodde spelade en avgörande roll i kontrollen av övergången från juvenil till adult tillväxtfas hos barrträd och sålunda bestämde när trädet kunde börja blomma.

Om hypotesen var korrekt skulle det öppnas möjligheter att genom genetisk modifiering förkorta granens generationstid – något som skulle kunna praktiskt utnyttjas för att effektivisera förädlingsarbetet på barrträd.

Ansökan handlade om att skaffa erforderliga resurser för att undersöka om hypotesen var riktig.

Detta skulle ske genom att med molekylärgenetiska tekniker förhöja aktiviteten hos den aktuella genen för att på så sätt skapa granar med kort generationstid.

2008 inkom sökanden med en ny ansökan (706/08) avseende ytterligare 1.364 kkr till projektet. Dessa medel skulle till större delen täcka ”projektkostnad för forskare i 2 år”, men det ingick dessutom kostnader för viss ny utrustning (en spektrofotometer), utbyte av viss utrustning och vissa kompletteringar av annan utrustning.

Inledningsvis hade det ursprungliga projektet i allt väsentligt löpt väl och man hade kunnat bekräfta att den gen man arbetade med, DAL1, vid insättning i Arabidopsis drev växten att gå i blom redan direkt efter frögroning. Då man gjorde motsvarande genmanipulation på somatiska embryon av gran råkade man dock ut för problem med störd embryoutveckling och avvikande morfologi hos de få granplantor som gick att få fram.

Detta hade inneburit en fördröjning och fördyring av projektet och för att undvika detta problem i en ny testomgång hade man gjort en ytterligare modifiering av DAL1-genen – en lösning som också hade visat sig fungera.

Senaste anslag