Ansökan avsåg 1.200 kkr till Skogforsk och LTU / SP-Trätek för finansiering av  mätsensorer till en mätteknisk plattform med fokus på beröringsfria mätsystem för skördaraggregat.

Hos Skogforsk i Sävar fanns det sedan tidigare en testrigg för beröringsfri diametermätning. Med resultat från denna som grund byggde projektet en plattform för experimentellt montage i ett riktigt skördaraggregat, för att bättre efterlikna de geometriska och matningsmekaniska förhållandena i ett sådant.

Montaget gav möjligheter att genomföra upprepad mätning av flera egenskaper på tillräckligt många stockar för att medge statistiska analyser av mätresultaten. På så sätt kom montaget i skördaraggregatet, dock utan störningar från kvistningsfunktionen, att bli en utveckling av den ursprungliga mättekniska plattformen.

Hos Skogforsk ingick etableringen av den mättekniska plattformen i det övergripande projektet ”Mätteknik för avverkningsmaskiner” och fick sin betydelse främst genom att möjliggöra testning av optiska mätsystem i kontrollerad men verklighetsnära miljö och med kvantifiering av mätnoggrannheten genom upprepade referensmätningar av samma stockar genom en 3D-mätram hos den närliggande Sävarsågen.

Resultaten av testningarna har sedermera lett vidare till flera större satsningar hos Skogforsk

med stöd från Vinnova, i samarbete med skogsföretag och maskintillverkare och under   2012-13 tillsammans med Skogstekniska klustret (inkluderande Komatsu Forest,             Rottne Industri AB, SP-maskiner och DASA Control AB), Process IT (Umeå Universitet, Adopticum m.fl.) förstärkt med stöd även från Norrskogs Forskningsstiftelse.

Målet med de senaste arbetena har varit att utveckla och utvärdera skräpreducerande system och beräkna filtreringsmöjligheter av den optiska mätinformationen under verkliga produktionsförhållanden med full kvistningsfunktion och matningshastigheter upp mot 6m/sekund.

Man hyser nu goda förhoppningar om att ge tillverkarna möjlighet att till slut ta de sista stegen fram till praktiskt fungerande beröringsfri diametermätning i produktionssystem för skördare.

Senaste anslag