Ansökan avsåg 1.273 kkr till Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi vid KTH för inköp av en då helt ny typ av AFM. Denna var kompletterad med mikromanipulatorutrustning för noggranna mätningar av växelverkningar i tunna gränsskikt, något som den nyinrättade avdelningen för Fiberteknologi avsåg att fokusera sin forskning på.

Med ett sådant instrument avsåg man att skapa en unik forskningsmiljö, som skulle kunna attrahera ”de allra duktigaste studenterna till det skogsindustriella området”.

Senaste anslag