Ansökan avsåg 750 kkr till Skogforsk i Sävar för anskaffning av en laserflödescytometer.

Med denna avsåg man att mäta celldelningshastigheten hos tall och gran för att få ett mått på den inre tillväxtaktiviteten i ett givet ögonblick. Detta mått skulle användas bl.a. som en referensmetod vid utvecklingen av en snabb, icke-destruktiv och spektralt baserad metod för mätning av tillväxtaktivitet (NIR + multivariat kalibrering).

Utvecklingsarbetet motiverades av att ökad fysiologisk förståelse skulle möjliggöra en effektivisering av växtförädlingsarbetet på tall och gran.

Sju år senare bifölls en ny, kompletterande ansökan (709/08) om 153 kkr till utrustning för att snabba upp och rationalisera prepareringen av den relativt stora mängd cellprover som behöver analyseras i cytometern som underlag för utvecklingen av ”snabbmetoden”.

I en lägesrapport i november 2012 konstaterade de sökande:

Sammantaget har projektet genererat ny värdefull kunskap om tillväxtmätning hos barrträd även om det slutliga målet; en snabb, ickedestruktiv, spektral metod ännu inte uppnåtts. Detta kan till stor del förklaras med att projektet är banbrytande och inkluderar utvecklande av ny och oprövad metodik. Vi kommer att arbeta vidare med projektets problemställningar med målet att i slutändan kunna redovisa ett helt nytt och värdefullt sätt att mäta tillväxt hos våra skogsträd.

Senaste anslag