Arkiv för maj 2001 | Månadsvis

Ansökan avsåg 750 kkr till Skogforsk i Sävar för anskaffning av en laserflödescytometer.

Med denna avsåg man att mäta celldelningshastigheten hos tall och gran för att få ett mått på den inre tillväxtaktiviteten i ett givet ögonblick. Detta mått skulle användas bl.a. som en referensmetod vid utvecklingen av en snabb, icke-destruktiv och spektralt baserad metod för mätning av tillväxtaktivitet (NIR + multivariat kalibrering).

Utvecklingsarbetet motiverades av att ökad fysiologisk förståelse skulle möjliggöra en effektivisering av växtförädlingsarbetet på tall och gran.

Sju år senare bifölls en ny, kompletterande ansökan (709/08) om 153 kkr till utrustning för att snabba upp och rationalisera prepareringen av den relativt stora mängd cellprover som behöver analyseras i cytometern som underlag för utvecklingen av ”snabbmetoden”.

I en lägesrapport i november 2012 konstaterade de sökande:

Sammantaget har projektet genererat ny värdefull kunskap om tillväxtmätning hos barrträd även om det slutliga målet; en snabb, ickedestruktiv, spektral metod ännu inte uppnåtts. Detta kan till stor del förklaras med att projektet är banbrytande och inkluderar utvecklande av ny och oprövad metodik. Vi kommer att arbeta vidare med projektets problemställningar med målet att i slutändan kunna redovisa ett helt nytt och värdefullt sätt att mäta tillväxt hos våra skogsträd.

Ansökan avsåg 4.000 kkr till dåvarande STFI (nu Innventia) för anskaffning och viss vidareutveckling av ett hos CSIRO i Australien framtaget mätsystem  kallat SilviScan.

I utrustningen kombineras de tre analysmetoderna bildanalys, röntgenabsorption och röntgendiffraktion för mätning av ett flertal ved- och fiberegenskaper, såsom veddensitet, fiberbredder och mikrofibrillvinkel, mm, vilka i sin tur ligger till grund för beräkning av andra egenskaper, såsom fiberväggtjocklek, vedstyvhet, mm.

SilviScans ”huvudkonstruktör” Dr. Robert Evans tilldelades 2001 Marcus Wallenbergpriset för sin bedrift.

T-fonden anslog 2.500 kkr för de delar av mätsystemet som avsåg bildanalys och röntgen- absorption. Ett konsortium av företag svarade för den återstående finansieringen som avsåg främst röntgendiffraktionen.

Utrustningen har kommit till flitig användning i vedrelaterad forskning och utveckling inom ett brett spektrum av områden: massa och papper, sågade produkter, trädförädling och genetik, effekter av klimatförändringar, mm. Prover av ett stort antal trädslag hämtade från 5 kontinenter har analyserats inom projekt med universitet, institut och företag. Sven-Olof Lundqvist, ansvarig för ved- och fiberforskningen vid Innventia, anser att mätsystemet väl motsvarat förväntningarna.

Senaste anslag