Populärvetenskaplig sammanfattning

Dynamiska egenskaper av flervåningshus i trä – en jämförelse mellan design och verkligheten

I projektet studeras beteendet hos utförda flervåningshus i lättvikts-regelstomme genom in-situ mätningar av deras dynamiska respons. Undersökningarna omfattar flera byggnader med identisk konstruktion. Prestandan jämförs med en beräkningsmodell och överensstämmelse kontrolleras. Därutöver jämförs prestandan mellan husen för att se hur stor spridning som finns i den uppmätta prestandan. Slutligen studeras hur det dynamiska beteendet varierar över ett helt år när de yttre parametrar ändras med säsongen. Ett nytt, trådlöst mätsystem har utvecklats med våra samarbetspartners och kommer att användas. Systemet möjliggör enkla och snabba mätningar av vibrationer utan att den boende störs mer än nödvändig.

Efterfrågan på byggande av flervåningshus i trä ökar just nu i snabb takt. Uppföljning av teknisk prestanda enligt internationella standarder och nationellt regelverk i uppförda byggnader kommer att öka i betydelse framöver då det kommer byggas högre, lättare, snabbare, och med mindre materialåtgång framöver genom större användning av mer trä. Syftet med projektet är att bidra till att öka kunskapen om byggnader med lättvikts-regelstomme och till framtida vidareutveckling som gynnar näringslivet inom den svenska träindustrin.

Michael Dorn, Carmen Amaddeo
Linnéuniversitetet, januari 2022

Senaste anslag