Per Tomas Larsson, RISE Bioekonomi

Ökad materialkunskap på nanonivå banar ny väg för framtidens produkter från skogen och öppnar även för förbättringar av befintliga cellulosabaserade processer och produkter. Många konkurrenskritiska massaegenskaper är kopplade till fiberväggscellulosans nanostruktur. RISE Bioekonomi har under 2017 investerat i utrustning för Small Angle X-ray Scattering (SAXS) viket gör det möjligt att mäta massafiberns cellulosastruktur på nanonivå, 1 – 100 nanometer. På grund av massafiberns komplicerade nanostruktur, krävs ett anpassnings och utvecklingsarbete av beräknings- och tolkningsmodeller för att på bästa sätt kunna utnyttja den information om nanostruktur som finns i SAXS data. Målet med det sökta projektet är att ta fram beräknings- och tolkningsmodeller för SAXS data registrerade på cellulosarika massor.

Med tillgång till relevanta beräknings- och tolkningsmodeller kan man bättre adressera en mängd viktiga frågeställningar som ännu är olösta  kring cellulosa; cellulosans dimensions- (in)stabilitet, förhorningseffekter vid torkning, cellulosa-vatteninteraktioner, kinetik för fuktsorption och svällning, krypning, mekano-sorptivt kryp, etc. Även frågeställningar som rör tillståndet för cellulosa upplöst i olika lösningsmedel samt optimering av processbetingelser under tillverkning av CNF och specialdesignade massor är samtliga centrala frågeställningar för att kunna förbättra befintliga och utveckla nya cellulosabaserade produkter.

Senaste anslag