Siv Lindberg RISE Bioekonomi

Ett ökat intresse inom design och produktutveckling för haptiska/taktila egenskaper hos material och produkter har drivit fram behovet av verktyg för att designa taktila egenskaper i material. Det blir allt viktigare att förstå vilka kombinationer av materialparametrar som ligger till grund för hur vi till exempel bedömer attribut som mjukhet, lenhet eller naturlighet.

Det optimala mätinstrument simulerar ett mänskligt finger med alla dess mekaniska egenskaper, samlar in mätdata för samtliga materialegenskaper vid ett och samma mättillfälle och analyserar signalerna på ett sätt som vi vet överensstämmer med den neurala kodningen av taktil information. SynTouch Tactile Instrument, är utformat på detta sätt, med samma mekaniska egenskaper som ett mänskligt finger och kan vid ett och samma mättillfälle registrera 15 dimensioner av materialegenskaper korrelerade till taktil perception av textur, friktion, elastisk deformation (eng. compliance), termiska- och vidhäftningsegenskaper.

Projektet söker förstå hur vi taktilt förnimmer ytor genom att relatera sensoriska egenskaper till mätdata från ett nytt bio-mimetiskt instrument som simulerar ett mänskligt finger. Arbete går ut på att utvärdera SynTouch instrumentet och jämföra resultaten med taktila utvärderingar från testpaneler samt med de mätningar vi gör inom RISE avseende materialegenskaper såsom friktion, topografi, mjukhet, etc.

Senaste anslag