Skogforsks maskinsimulator, Troëdsson Forest Technology Lab (TFTL), har blivit ett allt viktigare hjälpmedel vid utveckling och utvärdering av ny teknik och nya metoder för avverkning och terrängtransport. TFTL är särskilt lämplig för arbete enligt konceptet ”man in the loop”, dvs där det krävs att människor interagerar med en simulerad situation. Detta ger möjligheter till ”äkta” upprepningar etc. som saknas vid studier av verkliga produktionssystem. Det ger också möjlighet att testa maskinsystem eller nya tekniska lösningar i form av virtuella prototyper, vilket ger värdefull kunskap och sparar tid och pengar i innovationsprocessen. Nya datakällor och den allmänna utvecklingen av simuleringstekniken möjliggör nu ytterligare utveckling av det för skogsbruket unika hjälpmedel som representeras av TFTL. Nya datakällor som Skogforsk förfogar över genom andra projekt (t.ex. detaljerade träd- och beståndsdata genom maskingenererade datafiler från kommunikationsstandarden StanForD, markbunden laserskanning, digitala terrängmodeller etc.) ger möjligheten att öka realismen i simulatorns produktionsmiljö, bl.a. vad gäller:

  • unika egenskaper hos varje trädindivid
  • spatial fördelning av träden i det simulerade beståndet
  • övriga mark- och miljöförhållanden som påverkar maskinarbetet.

Den ökade realismen stärker simulatorn som ett verktyg för studier av förarstöd och automation. Det skapar dessutom förutsättningar för simulatorstudier med nya tillämpningsområden och avsevärt högre tillförlitlighet inklusive tidsjämförelser med verklig avverkning. Ett exempel är integration av ett verkligt apteringsprogram i simulatorn för studier som syftar till högre värdeutnyttjande och som skulle vara mycket krävande att genomföra i praktiken. Denna projekt avser finansiering av utvecklingsarbete, testverksamhet och teknisk komplettering av TFTL som krävs för att implementera sådana nya möjligheter. Simulatormiljön Troëdsson Forest Technology Lab kan utvecklas och ger då:

  • en för näringen unik utvecklingsplattform i teknisk framkant
  • möjlighet att samtidigt fokusera värdeskapande och kostnadseffektivitet
  • snabbare process från idé till validerat resultat och praktiskt validering/test
  • ett fortsatt metodmässigt ledarskap för Sverige och Skogforsk inom området simulatorstödd teknik och metodutveckling i skogsbruket
  • ett kraftfullt verktyg för kommunikation av skogsbrukets utvecklingsbehov till maskintillverkare, entreprenadföretag och maskinförare.

Senaste anslag