Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och i träkonstruktioner är mötet mellan olika byggnadsdelar exempel på sådana länkar som är av avgörande betydelse ur många aspekter. Med förband avses här alla typer av möten mellan byggnadsdelar, t ex väggars upplag, bjälklags infästningar, knutpunkter i fackverk, montageskarvar i bågar. Sådana förband måste under lång tid uppfylla ett flertal tekniska krav vad gäller bärförmåga och stabilitet, styvhet, akustisk prestanda och vibrationsdämpning, och även krav i fråga om montage och ekonomi. För träkonstruktioner utgör kostnaden för förbanden en förhållandevis hög andel av totalkostnaden. Utveckling och experimentell verifiering av nya förbandstekniker är därför av stort värde.

En annan aspekt som utgör en stor utmaning vid utveckling av nya komponenter och förband är träets bärförmåga under långtidsbelastning och vid varierande klimat. De allra flesta provningar som genomförs för att utvärdera bärförmåga görs i laboratorier, under väldefinierade klimatförhållanden och vid korttidsbelastning (några minuter). Bärförmågan verifieras sedan (i bästa fall) för långtidslast (månader/år) och varierande klimat med endast mycket få försök. Orsaken till detta är brist på tillgång till anläggning utformad för sådana provningar.

Avdelningen för byggnadsmekanik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), byggde med stöd av EU-medel under mitten av 1990-talet upp en betydande och unik anläggning för provning av träbaserade byggkomponenter och andra produkter vid långvarig belastning i naturligt varierande klimat. Anläggningen är belägen i Asa i Småland, invid SLU:s försöksstation för skogsforskning. Anläggningen har använts främst av LTH, men också av skogsindustriföretag och av SP i tre större och ett antal mindre forskningsprojekt, avseende träkonstruktionselement, limmade och mekaniska förbindningar mellan träkonstruktionselement, och förpackningar gjorda av wellpapp.

Anläggningen är nu i stort behov av renovering och modernisering, och har inte använts under de senaste åren. Denna ansökan avser dels sådan renovering och modernisering, dels delfinansiering av en första omgång provningar. Provningarna genomförs delvis för verifiering av anläggningens funktionalitet men utgör också viktiga inslag i pågående forskningsprojekt vid LTH och Linnéuniversitetet i Växjö (LNU). Anläggningen kan förväntas vara av värde inte bara för LTH och LNU, utan även för andra högskolor, forskningsinstitut och företag. Närmast finns konkret planering för provningar inom ramen för ett pågående doktorandprojekt vid LTH som handlar om innovativa och mycket lovande träförband. Dessutom finns konkreta planer på att genomföra provningar inom ramen för ett nyligen startat doktorandprojekt vid LNU och på att använda en av Troedssonfonden bekostad utrustning för 3D-skanning i den upprustade anläggningen.

Projektet omfattar 1 440 kSEK. Projektstart var 2016-07-01, med avslutat upprustningsarbete 2017-07-01 och projektslut inklusive avrapportering av de första provserierna 2018-10-31.

Senaste anslag