Trä är ett vanligt konstruktionsmaterial i olika typer av lastbärande stommar. En tydlig trend är att materialet också används allt oftare i lastbärande stommar i flervånings bostadshus. Det finns flera exempel på flervånings bostadsprojekt som fått stor uppmärksamhet, såväl i Sverige som utomlands, där trä är det lastbärande materialet. Det mest välkända exemplet i Växjö är förmodligen de fyra åttavåningshusen vid kvarteret Limnologen vilka vann stora samhällsbyggnadspriset 2010. Under 2015 pågår byggnation av världens nu högsta trähus, 15 våningar, i Bergen i Norge.

Parallellt med utvecklingen av det avancerade träbyggandet pågår i forskarvärlden en snabb utveckling inom området ”monitoring of structures” (ung. övervakning av byggnader). Den bakomliggande tanken är att man genom att instrumentera och övervaka konstruktioner av olika slag har stora möjligheter att dra lärdom kring hur materialet och byggnaderna beter sig under lång tid och vid olika typer av belastning. Det i sin tur ger möjlighet att förbättra designen av framtida byggnader.

Det har skett en extremt snabb utveckling inom området som rör insamling av experimentellt erhållen data. I denna ansökan beviljades medel för två typer av skanningssystem, ett baserad på laserteknik och ett baserad på kamerateknik. Det laserbaserade systemet kan användas för att skanna in stora objekt, exempelvis hela konstruktioner, så att dessa sedan kan visualiseras i datormiljö. Görs skanningen vid ett flertal tillfällen kan data om förändringar av geometrin mätas och analyseras. Utifrån dessa mätningar kan slutsatser dras kring hur byggnadens geometri förändras under lång tid. Med hjälp av det kamerabaserade systemet kan mätningar av mycket komplicerade geometrier göras med hög precision. Exempel på detta är formpressade möbler samt komplexa detaljer av byggnadsförband. Resultatet kan användas för att verifiera avancerade datamodeller exempelvis vad gäller effekter vid fuktkvotsvariationer. Sådana verifierade datormodeller kan användas för att simulera förlopp även i stora konstruktioner.

Senaste anslag