Samhället möter idag allt större utmaningar när det gäller förbrukningen av tillgängliga resurser, ifråga om både material och energi. Byggsektorn har konstaterats stå för en ansenlig del av de utsläpp och den energiförbrukning som belastar vår miljö, och i takt med att bebyggelsen blivit allt mer energisnål i sitt bruksskede, riktas nu fokus mot utsläpp och energiåtgång under byggproduktionen – från utvinningen av material fram till montage – och mot återvinning av resurser vid demontering/demolering. De produkter och den byggnadsteknik som står till buds idag behöver utvecklas för att möta dessa utmaningar och i det perspektivet har detta projekt formulerats för att undersöka trä- och biobaserade materialkombinationer på material-, produkt- och systemnivå, som ett möjligt alternativ inom byggsektorn för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I enlighet med EU:s riktlinjer i visionen Horizon 2020, formuleras nu i samhället allt strängare krav på hållbarhet, som med nödvändighet berör hela produktionskedjan från materialutvinning till produkt- och materialåtervinning. Trä och biobaserade material vinner därmed marknadsandelar i takt med att förnyelsebarhet och miljöpåverkan uppmärksammas allt mer inom byggsektorn; samtidigt utvecklas stål- och betongindustrin kontinuerligt emot en förbättrad hållbarhetsprofil. Men mer utvecklingsarbete behövs för att ta fram byggsystem som svarar mot de allt hårdare miljö- och resurskraven. Trä- och bio-baserade materialresurser erbjuder stora möjligheter att utveckla nya hållbara produkter och system och har därmed också stor potential att öka sina marknadsandelar, och i kombination med andra byggnadsmaterial finns möjligheter att dra ännu outnyttjade fördelar, exempelvis i form av nya och kombinerade funktioner av material och produkter.

Kombinationer av material i byggnader har varit vanligt förekommande genom historien – även om typ och omfattning av kombinationerna varierat beroende på byggnadstyp, tradition och regionalt/lokalt tillgängliga material. Samverkan över materialgränserna skulle kunna bidra till nya, effektivare lösningar, men är idag starkt begränsad till redan etablerade tekniklösningar, utan att möjligheter till ökad effektivitet undersöks och utvecklas. Internationellt ses området som mycket intressant och idag pågår forsknings- och utvecklingsarbete på området  materialkombinationer i ett antal forskargrupper, där potentialen hos olika typer av hybridlösningar undersöks. Definitioner och tolkningar av begrepp som hybrid och komposit är ännu starkt varierande, men möjligheterna är många. Kombinationer av material har en utvecklingspotential som borde vara av intresse för både material- och byggindustrierna i Sverige, att få studerad och aktiverad genom forskning och industrisamverkan.

Projektet RESURSEFFEKTIVISERING AV BYGGPROCESSEN – funktions- och utvecklingspotentialen hos hybridmaterial, -produkter och – komponenter för den svenska byggsektorn har som mål att undersöka möjligheterna med och förutsättningarna för ökad resurseffektivitet genom kombinationer av biobaserade material och andra material i produkter och system för byggsektorn, för att minska byggandets negativa miljöpåverkan och effektivisera byggprocessen. Projektet genomförs vid KTH Byggnadsmaterial där det är knutet till EnWoBio – Laboratoriet för  ingenjörsdesignade trä och biobaserade byggnadsmaterial, som verkar för utveckling av trä- och biobaserade material och produkter för den svenska byggindustrin.

Senaste anslag