Ansökan avsåg 750 kkr som ett fortsättningsbidrag till KTH’s institution för yt- och korrosionsvetenskap för en treårig förlängning (2014-2016) av den adjungerade Troëdsson-professuren för Agne Swerin.

Professuren inrättades 2010 med syftet att under åren 2011-2013 stärka det forskningsområde inom ytkemi/ytvetenskap som är inriktat gentemot vitala aspekter för den skogsindustriella  sektorn.

Agne Swerin hade vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i sitt deltidsuppdrag (20 %) som adjungerad professor vid KTH fungerat mycket väl. Han hade handlett flera doktorander och postdocs och ytterligare doktorander och postdocs med skogsindustriell inriktning hade tillkommit och/eller förväntades tillkomma.

Senaste anslag