Ansökan avsåg 500 kkr till Chalmers institution för material- och tillverkningsteknik som ett ekonomiskt bidrag till löner, mm för en doktorand och hennes handledare inom ramen för ett projekt benämnt ”Cellulosakompositer baserade på våt pappersmassa”.

Bakgrunden till projektet var en förstudie i ämnet med intressanta resultat, men där flera teknikvetenskapliga frågor lämnats obesvarade.

Projektet syftade specifikt till att utveckla en metod för dispergering av våt pappersmassa i termoplastmatris, och därmed till att förbättra dispergeringen av cellulosafibrer i den slutliga cellulosakompositen.

Det experimentella arbetet skulle enligt plan inriktas på blandningar av våta cellulosafibrer och en dispersion av eten-akrylsyra (EAA) i vatten. Använda cellulosafibrer skulle vara från ordinarie produktion av högmald pappersmassa och EAA-dispersionen skulle vara en kommersiell produkt. EAA och cellulosafibrer skulle blandas i vått tillstånd, där vattenhalten skulle vara mellan 20 -70 viktprocent och torrhalten cellulosafibrer mellan 20 – 70 volymprocent.

Vattenhaltiga kompositioner skulle mixas i blandningskammare respektive med kalenderverk, och blandningseffekter studeras okulärt och riktlinjer för lämpliga blandningsbetingelser sammanställas. Inom ovan angivna område av vatten- och cellulosahalter skulle ett antal batcher av mixade blandningar tillverkas och ett urval av de bättre batcherna torkas och formpressas till cellulosakompositplattor. Ur dessa skulle sedan provstavar stansas ut för närmare provning och analys.

Senaste anslag