Ansökan avsåg 1.870 kkr (varav 1.000 kkr beviljades) till LTU, Träproduktutveckling i Skellefteå, för fiberoptiska sensorer och visualiseringsverktyg som komplettering till uppbyggnaden av ett Träprodukt-laboratorium i Skellefteå.

Forskningsämnet ”träproduktutveckling” som hade inrättats i slutet av 2009, skulle behandla mätning, modellering, simulering och optimering av träprodukters egenskaper och utformning. Det skulle skapas ett laboratorium med avancerad mätutrustning för att kunna bygga modeller baserade på verkliga mätdata och som en del av detta laboratorium kunde man betrakta den 130 meter långa träbro (Älvsbackabron) som under 2011 skulle byggas över Skellefteälven. Bron skulle utrustas med ett system för tillståndsövervakning av själva konstruktionen – ett s.k. SHM-system (Structural Health Monitoring) med sensorer för att mäta fuktkvot i träet, vindriktning, vindhastighet samt korttids- och långtidsrörelser. Mätdata skulle användas för att verifiera konstruktionsdesign samt för att ta fram modeller och verktyg som kunde användas för att mäta prestanda och kvalitet på avancerade träkonstruktioner. Arbetet skedde i samarbete med SP Trätek och Martinssons träbroar, som båda hade expertis inom området.

Det som saknades i SHM-systemet för Älvsbackabron var fiberoptiska sensorer, vilka skulle  vara av stort intresse ur forskningssynpunkt, men även kunna ge globala mätningar av brons beteende. De sensorer som var planerade för bron skulle samla lokala mätdata, medan man med ett fiberoptiskt sensorsystem skulle kunna erhålla globala mätvärden längs hela sensorlängden, vilket skulle kunna ge en sann bild av var töjnings- eller temperaturändringar skedde. Då det fiberoptiska systemet inte hade rymts inom de ekonomiska ramarna fick forskningen på fiberoptik i träkonstruktioner läggas på is.

Senaste anslag