Ansökan avsåg 1.170 kkr för finansiering av ett doktorandprojekt (2 år från lic-examen) vid KTH/institutionen för Fiber- och Polymerteknik. Projektet hade rubriken: ”Uppgradering av sulfatmassafibrer med hjälp av enzymatiska tekniker till fibrer lämpliga för textilframställning”. Utöver två års doktorandlön omfattade den sökta finansieringen även en elektrospinningsutrustning.

Som rubriken anger gick projektet ut på att ”göra dissolvingmassa av pappersmassa” med hjälp av enzymer. Enligt ansökan så hade man i en förstudie uppnått mycket lovande resultat såväl vad gällde cellulosans reaktivitet som ifråga om massans låga innehåll av hemicellulosa.

I projektplanen nämnde man följande aktiviteter:

  • Tillverka experimentmassor av typerna förhydrolyserad sulfat och sulfit.
  • Behandla enzymatiskt olika massatyper av både barr och löv med kommersiella enzymer.
  • Utvärdera egenskaper såsom reaktivitet och lämplighet för olika slutprodukter, ex.vis viskos eller andra textilfibrer
  • Installera elektrospinningsutrustning och starta försök att tillverka nanofibrer.
  • Karakterisera och utvärdera de framtagna fibrerna med olika analysmetoder, bl.a. fast-fas NMR (i samarbete med STFI).

Man pekade på att möjligheten att använda konventionella pappersmassor som råvara för textilprodukter skulle kunna öppna upp en ny marknad för dessa massor. Konkurrensen från elektroniska media förväntades leda till en minskande efterfrågan på traditionellt tryckpapper och samtidigt pågick det en debatt om bomullen som textilråvara, både vad avsåg tillgången och produktionsprocesserna.

Senaste anslag