Ansökan avsåg 2.500 kkr till Ytkemiska institutet (YKI) för inköp av en kombinerad utrustning för konfokal Ramanspektroskopi, atomkraftsmikroskopi (AFM) och skannande optisk mikroskopi med tillsats för s.k. närfält med hög upplösning (SNOM).

Instrumentet skulle komma att användas inom de flesta av den Skogsindustriella sektionens forskningsprojekt och i kombination med annan analysutrustning.

I ansökan presenterades kortfattat åtta pågående eller planerade skogsindustriella forskningsprojekt inom YKI där instrumentet skulle komma till användning och dessutom nämndes sju olika samarbetsprojekt med andra universitet, högskolor och/eller institut där instrumentet också förväntades bli utnyttjat.

2011 inkom YKI med en ny ansökan (764/11 som beviljades) om 585 kkr för uppgradering av instrumentet: ”Vi har nu utvärderat två uppgraderingar som är mycket angelägna för att vidareutveckla denna verksamhet och bibehålla Troëdsson-instrumentet som ett av de förnämsta och mest användbara i norra Europa.”.

Senaste anslag