Ansökan avsåg 450 kkr till Chalmers/Skogsindustriell kemiteknik för anskaffning av en modern ytstorleks- och porositetsmätare, som skulle ersätta två gamla, ej längre funktionsdugliga instrument.

Chalmers’ forskargrupp för skogsindustriell kemiteknik hade identifierat ett flertal pågående och planerade projekt i vilka det var av största vikt att kunna bestämma yt- och porstorlekar hos det fasta materialet, i första hand för att bestämma tillgänglig area för reaktioner resp. porositet för framtagning av transportmotstånd:

  • förgasning av svartlut, där experimentellt och modelleringsarbete skulle användas för att få fram kinetiken vid förgasningen,
  • filtrering av olika material (lignin från massakokning, lignin från etanolframställning samt diverse oorganiska material i sulfatprocessen som t.ex grönlutsslam)
  • lakning av oorganiska material (grönlutsslam/mesa/biobränsleaskor) för att se hur de skulle bete sig vid återföring till skog.

Senaste anslag