Arkiv för september 2022 | Månadsvis

Fjärrstyrd markberedning utvecklas – Skogforsk

Wood constituents for energy harvesting: Innovative insights for bio-based electronics (1063/22)

Innovative development of a wood and bio-based economy is essential for future industry and market development in Sweden. Its growth is strongly connected to establishment of cross-disciplinary and cross-industry collaborations to further develop and implement new solutions based on wood biomass products (such as nanocellulose, cellulose, hemicellulose and lignin) in novel high- value products. The acceleration and stimulation of new bio-based solutions, such as proposed in this project on nanoenabled electronics, can provide significant increase in value added products. Such novel developments will require vital and relevant knowledge arising from chemical, physical and mechanical nanoscale properties that will be assembled in this project with focus on bio-based electronics solutions. This project offers an initial route for the conversion of wood (nanocellulose, lignin, hemicellulose) bio-based mass into bio-based innovative and high value-added products.

This project is aiming to explore essential cellulose and nanocellulose (NC) properties such as piezoelectricity, mechanical strength, and flexibility to provide new knowledge of high importance for constructing self-powered and sustainable wearable electronics. This project is also aiming to develop and characterize new hybrid structures such as lignin elastomer particles decorated with nanocellulose and nanocellulose/lignin aerogels for energy harvesting.

Key interrelated parts:
– Piezoelectricity and triboelectricity of NC-based materials.
– Hybrid material preparation and characterization.
– Raman characterization on microscale and nanoscale.


The project outcomes will contribute to development of innovative and sustainable wearable electronics with maximized nano-mechanoelectric efficiency by providing unique insights on NC-based materials. The project results can greatly promote preparation of NC-based prototype wearables, such as piezoelectric- and triboelectric nanogenerators with functionalities to power vibration sensors used for daily health and fitness monitoring. The work will be carried out in collaborations with world leading researchers in the field to shorten the path from new knowledge to
applications.

Illia Dobryden, RISE

Populärvetenskaplig sammanfattning

Dynamiska egenskaper av flervåningshus i trä – en jämförelse mellan design och verkligheten

I projektet studeras beteendet hos utförda flervåningshus i lättvikts-regelstomme genom in-situ mätningar av deras dynamiska respons. Undersökningarna omfattar flera byggnader med identisk konstruktion. Prestandan jämförs med en beräkningsmodell och överensstämmelse kontrolleras. Därutöver jämförs prestandan mellan husen för att se hur stor spridning som finns i den uppmätta prestandan. Slutligen studeras hur det dynamiska beteendet varierar över ett helt år när de yttre parametrar ändras med säsongen. Ett nytt, trådlöst mätsystem har utvecklats med våra samarbetspartners och kommer att användas. Systemet möjliggör enkla och snabba mätningar av vibrationer utan att den boende störs mer än nödvändig.

Efterfrågan på byggande av flervåningshus i trä ökar just nu i snabb takt. Uppföljning av teknisk prestanda enligt internationella standarder och nationellt regelverk i uppförda byggnader kommer att öka i betydelse framöver då det kommer byggas högre, lättare, snabbare, och med mindre materialåtgång framöver genom större användning av mer trä. Syftet med projektet är att bidra till att öka kunskapen om byggnader med lättvikts-regelstomme och till framtida vidareutveckling som gynnar näringslivet inom den svenska träindustrin.

Michael Dorn, Carmen Amaddeo
Linnéuniversitetet, januari 2022

1052/22 – Stamkvalitet estimerad ur mobila laserdata, Kenneth Olofsson

Det senaste åren har det varit en snabb utveckling av geospatiala sensorer för detektering av geometridata i skogen såsom markbaserad och mobil laserskanning. Vad som saknas dock är robusta algoritmer som automatiskt kan estimera stamkvalitet ur dessa dataset. Metoder som är fältmässiga och lätta att anpassa för inventeringssystem. Syftet med detta projekt är att se hur väl kvalitetsvariabler går att estimera ur mobila laserdata eftersom en bra och fungerande mätmetod skulle ge en mycket större effektivitet och större informationsmängd vid olika skogliga inventeringar.

Senaste anslag