Arkiv för maj 2017 | Månadsvis

Uppdateras f.n. Kommer inom kort.

The project will study a coating concept, where film forming polymers and layered mineral pigments form coatings with significant fire retardancy on wood. The project team represents different scientific disciplines at RISE, Research Institutes of Sweden. Currently, one of the main problems of fire retardant wood coatings/treatments is poor transparency leading to an unpleasant appearance. Architects often require that the wood be visible in that wooden ceilings, lining, furniture, etc., which sets high demands on the transparency of their coatings. Most fire retardant coatings do not fulfill these requirements. The project creates new and accessible knowledge of fire retardant wood coatings, especially relevant to the building sector. In the long term, the development of a competitive knowledge-based biobased building materials industry sector stands to enormously benefit heavily forested countries like Sweden.

Siv Lindberg RISE Bioekonomi

Ett ökat intresse inom design och produktutveckling för haptiska/taktila egenskaper hos material och produkter har drivit fram behovet av verktyg för att designa taktila egenskaper i material. Det blir allt viktigare att förstå vilka kombinationer av materialparametrar som ligger till grund för hur vi till exempel bedömer attribut som mjukhet, lenhet eller naturlighet.

Det optimala mätinstrument simulerar ett mänskligt finger med alla dess mekaniska egenskaper, samlar in mätdata för samtliga materialegenskaper vid ett och samma mättillfälle och analyserar signalerna på ett sätt som vi vet överensstämmer med den neurala kodningen av taktil information. SynTouch Tactile Instrument, är utformat på detta sätt, med samma mekaniska egenskaper som ett mänskligt finger och kan vid ett och samma mättillfälle registrera 15 dimensioner av materialegenskaper korrelerade till taktil perception av textur, friktion, elastisk deformation (eng. compliance), termiska- och vidhäftningsegenskaper.

Projektet söker förstå hur vi taktilt förnimmer ytor genom att relatera sensoriska egenskaper till mätdata från ett nytt bio-mimetiskt instrument som simulerar ett mänskligt finger. Arbete går ut på att utvärdera SynTouch instrumentet och jämföra resultaten med taktila utvärderingar från testpaneler samt med de mätningar vi gör inom RISE avseende materialegenskaper såsom friktion, topografi, mjukhet, etc.

Uppdateras f.n. Kommer inom kort.

Skogforsks maskinsimulator, Troëdsson Forest Technology Lab (TFTL), har blivit ett allt viktigare hjälpmedel vid utveckling och utvärdering av ny teknik och nya metoder för avverkning och terrängtransport. TFTL är särskilt lämplig för arbete enligt konceptet ”man in the loop”, dvs där det krävs att människor interagerar med en simulerad situation. Detta ger möjligheter till ”äkta” upprepningar etc. som saknas vid studier av verkliga produktionssystem. Det ger också möjlighet att testa maskinsystem eller nya tekniska lösningar i form av virtuella prototyper, vilket ger värdefull kunskap och sparar tid och pengar i innovationsprocessen. Nya datakällor och den allmänna utvecklingen av simuleringstekniken möjliggör nu ytterligare utveckling av det för skogsbruket unika hjälpmedel som representeras av TFTL. Nya datakällor som Skogforsk förfogar över genom andra projekt (t.ex. detaljerade träd- och beståndsdata genom maskingenererade datafiler från kommunikationsstandarden StanForD, markbunden laserskanning, digitala terrängmodeller etc.) ger möjligheten att öka realismen i simulatorns produktionsmiljö, bl.a. vad gäller:

  • unika egenskaper hos varje trädindivid
  • spatial fördelning av träden i det simulerade beståndet
  • övriga mark- och miljöförhållanden som påverkar maskinarbetet.

Den ökade realismen stärker simulatorn som ett verktyg för studier av förarstöd och automation. Det skapar dessutom förutsättningar för simulatorstudier med nya tillämpningsområden och avsevärt högre tillförlitlighet inklusive tidsjämförelser med verklig avverkning. Ett exempel är integration av ett verkligt apteringsprogram i simulatorn för studier som syftar till högre värdeutnyttjande och som skulle vara mycket krävande att genomföra i praktiken. Denna projekt avser finansiering av utvecklingsarbete, testverksamhet och teknisk komplettering av TFTL som krävs för att implementera sådana nya möjligheter. Simulatormiljön Troëdsson Forest Technology Lab kan utvecklas och ger då:

  • en för näringen unik utvecklingsplattform i teknisk framkant
  • möjlighet att samtidigt fokusera värdeskapande och kostnadseffektivitet
  • snabbare process från idé till validerat resultat och praktiskt validering/test
  • ett fortsatt metodmässigt ledarskap för Sverige och Skogforsk inom området simulatorstödd teknik och metodutveckling i skogsbruket
  • ett kraftfullt verktyg för kommunikation av skogsbrukets utvecklingsbehov till maskintillverkare, entreprenadföretag och maskinförare.

Senaste anslag