Arkiv för maj 2010 | Månadsvis

Ansökan avsåg 4.500 kkr till KTH’s avdelning för Yt- och Korrosionsvetenskap för finansiering av en 3-årig adjungerad professur för Agne Swerin,YKI. Ett förslag till benämning på professuren var ”Den Troëdssonska professuren vid KTH”.

Syftet med professuren var att stärka det forskningsområde inom ytkemi/ytvetenskap som är inriktat mot vitala aspekter för den skogs- och skogsindustriella sektorn.

Dessutom skulle denna deltidsposition för Agne Swerin både fördjupa och bredda det redan fruktbara samarbetet mellan KTH och YKI.

Ansökan avsåg 51 kkr  till KTH, institutionen för Fiber- och Polymerteknologi, för anskaffning av en ultrafiltreringsanläggning i laboratorieskala för framtagning av polysackaridfraktioner ur vätskeströmmar i skogsindustriella processer.

Med den aktuella utrustningen räknade man med att kunna koncentrera och extrahera polysackarider, främst hemicellulosor i sådana mängder att det skulle underlätta forskning på dessa ämnen, såväl vad avsåg deras struktur och egenskaper som deras förädling till nya polymera material med olika tänkbara applikationer.

Ansökan avsåg 2.316 kkr till UPSC (Umeå Plant Science Center) för inköp av ett HPFS-instrument (högtrycksfrysning och fryssubstitution). HPFS-instrumentet var en ny typ av utrustning som möjliggjorde en väsentligt högre kvalitet på prepareringen och fixeringen av de objekt som skulle studeras i elektronmikroskop.

För UPSC som var och är ytterst framstående inom framför allt skogsbioteknisk forskning och synnerligen välförsett i övrigt med forsknings- och analysutrustning var avsaknaden av den  sökta utrustningen besvärande.

Till ansökan hade bifogats informativa beskrivningar av totalt 11 pågående projekt, där behovet av den aktuella utrustningen underströks.

Senaste anslag