Arkiv för maj 2009 | Månadsvis

Ansökan avsåg 4.000 kkr (varav T-fonden beviljade 2.000 kkr) som ett ekonomiskt bidrag till SLU’s BioCentrum i Uppsala för en ny fytotronanläggning. BioCentrum planerades som ett ”nav” för forskare och studenter från sex institutioner vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap och skulle i början av 2011 flytta in i en ny gemensam byggnad centralt inom Ultuna och där skulle också den nya, gemensamma fytotronanläggningen inrymmas. Den befintliga fytotronanläggningen vid Genetikcentrum skulle det inte löna sig att flytta, samtidigt som den i vissa avseenden hade blivit omodern.

Den nya fytotronen var planerad att rymma tolv klimatkammare och av dessa beräknades fyra komma att betjäna skogliga forskningsprojekt. Ansökan avsåg dessa fyra kammare.

Av ansökan framgick vilka typer av pågående och framtida skogliga projekt som var beroende av tillgång till fytotronen, som förutsågs bli en viktig resurs för den skogliga forskningen i Uppsala.

Ansökan avsåg 2.865 kkr för anskaffning av en ”mikro-datortomograf” till STFI-Packforsk (nu Innventia) – en X-ray micro-CT scanner.  Det var frågan om ett nytt instrument – för att med röntgen och tomografiteknik avbilda och analysera 3-dimensionella strukturer av papper, kartong, vedbaserade kompositmaterial och ved. Instrumentet skulle användas i samarbete mellan STFI-Packforsk, KTH/Fiber-och Polymerteknologi och Centrum för Bildanalys på SLU/UppsalaUniversitet samt Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och BiMaC Innovation.

Utöver själva datortomografen, en XRadia MicroXCT-200, innefattade ansökan kraftfulla datorer och en anordning för att i utrustningen kunna utsätta studieobjekten för drag och tryck.

Man såg en lång rad av pågående projekt och även framtida projektidéer, där det aktuella instrumentet med fördel skulle kunna användas och i många fall också innebära helt nya analysmöjligheter.

Ansökan avsåg 404 kkr till SP Trätek i Stockholm för anskaffning av en utvärderings-utrustning för limsystem. Utrustningen som hade beteckningen ABES II (Automated Bonding Evaluation System) var amerikansk och fanns inte tidigare i Sverige. Den var tänkt att användas vid utveckling av limsystem genom karakterisering av härdningsförloppet och utvärdering av styrkeuppbyggnaden i limfogen under härdningsförloppet. Den var en unik kombination av limpress och dragprovningsmaskin, och kunde dessutom utsätta limfogen för olika klimat och atmosfärer (temperatur, fukt, gaser, etc,).

Utrustningen skulle användas i forskning och utveckling avseende nya limmade träprodukter med nya biobaserade lim och nya limningsprocesser. Flera pågående projekt inom EcoBuild kompetenscentrum bedömdes kunna dra nytta av utrustningen, bl.a. nämndes i ansökan:

 • Proteinlim
 • Övriga projekt med biobindmedel, ex.vis baserade på lignin.
 • Limning av modifierat trä
 • Våtlimning
 • Limning av trä och glas

Flera institutioner och företag hade anmält intresse för att utnyttja utrustningen om den placerades hos SP Trätek och EcoBuild:

 • Casco Adhesives AB
 • Biovelop
 • KTH Fiber- och polymerteknologi, avd. för ytbehandlingsteknik
 • KTH Fiber- och polymerteknologi, avd. för biokompositer
 • KTH Byggvetenskap
 • Växjö Universitet

Senaste anslag