Ansökan avser ett projekt inriktat mot studier av betydelsen av aminosyror som kol- och energikällor vid produktion av plantor från somatiska embryon (SE).

SE är en metod att från ett enda frö framställa tusentals genetiskt identiska individer och är för närvarande den enda teknik som lämpar sig för storskalig massförökning av plantor från förädlat granfrö. Bristen på förädlat granfrö inom svenskt skogsbruk anses vara ett av de största hindren för att omsätta skogsträdsförädlingens vinningar till ökad produktion av skogsråvara. Huvudproblemet med dagens process är att en stor del av SE-plantorna faller bort under de sista stegen av odlingen på labb och under övergången till växthusodling. De omfattande förlusterna av småplantor medför höga produktionskostnader vilket drastiskt försvårar implementeringen av SE inom det kommersiella skogsbruket.

Eftersom SE-processen delvis sker i mörker anses socker vara en viktig kol-och energikälla för växtmaterialet och tillsats av aminosyror har visat sig kunna öka tillväxttakten. Men när det gäller hur tillsatt socker och aminosyror påverkar de senare stegen i odlingen av SE plantor finns kunskapsluckor. Hypotesen för det sökta projektet är de stora avgångarna till betydande del kan bero på just de tillsatta aminosyrorna och sockret som används i SE-processen och att plantorna därigenom hämmas i utvecklingen att bli självförsörjande på kol och energi via fotosyntes och koldioxid. Detta kan i förlängningen göra plantorna illa rustade för att klara sig utanför laboratoriemiljö. När det fastställts var SE-plantor tar energi och kol från under de sterila faserna av odlingen kan nya möjliga vägar identifieras för att uppnå hög överlevnad hela vägen till plantskolan och i förlängningen göra SE-teknologin mer lönsam för kommersiellt skogsbruk.

Henrik Svennerstam

Institutionen för Skoglig Genetik och Växtfysiologi, Umeå Plant Science Centre.
Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Senaste anslag