Ansökan avsåg 1500 kkr (varav 1000 beviljades) till Chalmers institution för värmeteknik och maskinlära för underhålls- och uppgraderingsresurser under tre år till Chalmers världsunika högtrycks reaktoranläggning för forskning kring katalytisk hydrokrackning av svartlut, lignin, mm.

Inledande försök i anläggningen på Chalmers hade visat att sulfatlignin i en katalytisk process i vatten och/eller andra lösningsmedel under nära superkritiska förhållanden kan omvandlas till aromatisk bioolja (60 %) och vattenlösliga aromatiska monomerer (20 %). Förhållandena var inte optimala men resultaten visade ändå att lignin mycket processeffektivt kan omvandlas till en lågsvavlig bioolja och aromatiska kemikalier för vidareförädling i raffinaderi till gröna fordonsbränslen eller till gröna aromatiska monomerer. Den initiala potentialen på nationell nivå uppskattades till 7 TWh/år för sulfatlignin och potentiellt ytterligare 3 TWh/år för lignin från vedbaserad etanoltillverkning.

Det aktuella projektet syftade till att möjliggöra vidare processutveckling och kartläggning av reaktionsmekanismer. Viktiga delmål var att utveckla kunskap om vad som påverkar produktfördelningen, att ta fram en konceptuell processdesign och att utveckla analysteknik för att kunna förstå och styra processen. På lite längre sikt var målet en process med högt utbyte baserad enbart på utnyttjandet av insatskemikalier som normalt utnyttjas i massaprocessen (t.ex. natrium och kalium), biprodukter från massaprocessen (t.ex. metanol) eller produkter som genereras internt under ligninets omvandling (t.ex. fenol).

Senaste anslag