Ansökan avsåg 1.453 kkr till SP Kemi, Material och Ytor för finansiering av ett 2-årigt postdoc-projekt om funktionella flerskiktsbeläggningar på trä. Den sökande hade vid Tammerfors tekniska universitet och under 2012 gästforskat vid Ytkemiska Institutet (numera SP) på den för träytor nya ytbeläggningstekniken

  • ”Liquid flame spray”(~”flamsprutning” av vätskedroppar som genom avdunstning, sintring mm övergår i nanopartiklar som fastnar på den yta som skall beläggas)

Forskningen vid SP var tänkt att fördjupa och vidareutveckla denna teknik för ytbeläggning av träytor.

Den funktion hos beläggningen som man i första hand önskar uppnå är att den skall vara vätskeavvisande utan att vara en fuktspärr och i ansökan redovisades resultaten av försök med björkträ där man flamsprutat med titandioxid. Vätskeavvisningen mättes med kontaktvinkelmätning och visade sig vara synnerligen hög.

I det planerade projektet avsåg man att testa olika beläggningar för olika funktioner och på olika träslag enligt den forskningsplan som redovisades i ansökan.

Senaste anslag