Ansökan avsåg 1.200 kkr  till KTH Byggnadsmaterial för ett ”halvt doktorandprojekt” (t.o.m. licentiatexamen) benämnt ”Hydro-termo-mekanisk modifiering av trä”.

Projektet var tänkt att analysera och utvärdera nya koncept för biocidfri modifiering av trä för byggnadsmaterialtillämpningar. I första hand avsågs s.k ”engineered wood products” för byggnaders klimatskärm eller sammansatta yttervägg- eller taksystem.

Utmaningarna för sådana biobaserade byggnadsmaterial handlar dels om att säkerställa en viss funktion med minimalt underhållsbehov under en förutsägbar livslängd, dels om att uppnå konkurrenskraft inom byggnadsmaterialmarknaden.

Utgångspunkten för projektet var s.k. hydro-termo-mekanisk modifiering av träfanér eller träspån, baserat på två olika tillverkningsprocesser – pressning resp. extrudering. Både bindemedelsfria processer och addering av bindemedel baserade på förnybara råvaror var aktuella.

En utmaning för projektet var att säkerställa trämaterialens beständighet, d.v.s. att de inte är bionedbrytbara under sin användningsfas. Därefter skall de däremot vara lämpliga dels för återvinning, t.ex. genom sönderdelning eller nedbrytning till nya materialbyggstenar, dels som bioenergi.

Senaste anslag