Ansökan avsåg 1.400 kkr till Chalmers, Skogsindustriell kemiteknik, för att ersätta ett sedan 1990 befintligt svepelektronmikroskop (SEM) med ett modernt s.k. ESEM/”low vacuum SEM” .

Den befintliga utrustningen, som hade varit till stor nytta inom såväl forskningen som forskarutbildningen, började närma sig sin maximala tekniska livslängd. Dessutom måste de studerade proverna vara helt torra då man använde denna utrustning. Man såg ett ökande behov av att kunna studera även prover med en viss fuktighet – framför allt ved- och fibermaterial i olika former, vilkas struktur riskerade att påverkas genom torkning.

Med ett ESEM/”low vacuum SEM”-instrument såg man stora fördelar och exemplifierade med några stora pågående projekt, där ett sådant instrument skulle vara till stor nytta:

WooDi – Wood based Diaper, WWSC – Wallenberg Wood Science Center, CEI – Chalmers Energy Innitiative, AVANCELL-projektet

Senaste anslag