Ansökan avsåg 1.200 kkr till Chalmers, Värmeteknik och maskinlära, för ett 3-årigt projekt med syfte att utveckla indunstningstekniken för massafabriker och framtida bioraffinaderier i allmänhet och fallfilmsindunstning av svartlut i synnerhet.

Man pekade på att det finns en mycket stor teoretisk potential att minska energibehovet genom effektivare indunstning och därmed också en stor möjlighet att förbättra ekonomin och konkurrenskraften för industrin.

Forsknings- och utvecklingsarbetet var tänkt att ske med hjälp av en befintlig, ”världsunik” forskningsindunstare, där man skulle ha möjlighet att i detalj studera värmeöverföring, hydro-dynamik, kristallisation och inkrustering vid fallfilmsindunstning av skogsindustriella lutar.

Senaste anslag