Ansökan avsåg 4.500 kkr till KTH’s avdelning för Yt- och Korrosionsvetenskap för finansiering av en 3-årig adjungerad professur för Agne Swerin,YKI. Ett förslag till benämning på professuren var ”Den Troëdssonska professuren vid KTH”.

Syftet med professuren var att stärka det forskningsområde inom ytkemi/ytvetenskap som är inriktat mot vitala aspekter för den skogs- och skogsindustriella sektorn.

Dessutom skulle denna deltidsposition för Agne Swerin både fördjupa och bredda det redan fruktbara samarbetet mellan KTH och YKI.

Senaste anslag