Ansökan avsåg 51 kkr  till KTH, institutionen för Fiber- och Polymerteknologi, för anskaffning av en ultrafiltreringsanläggning i laboratorieskala för framtagning av polysackaridfraktioner ur vätskeströmmar i skogsindustriella processer.

Med den aktuella utrustningen räknade man med att kunna koncentrera och extrahera polysackarider, främst hemicellulosor i sådana mängder att det skulle underlätta forskning på dessa ämnen, såväl vad avsåg deras struktur och egenskaper som deras förädling till nya polymera material med olika tänkbara applikationer.

Senaste anslag