Ansökan avsåg 1.350 kkr för inköp av  fast-fas NMR-utrustning till en av Svenskt NMR-centrums NMR-spektrometrar, som fanns vid Göteborgs universitet. Bakom ansökan stod Chalmers’ institution för Teknisk ytkemi, som varit en mångårig användare av Svenskt NMR-centrum och som räknade med att kunna få full tillgång till den aktuella spektrometern. Dittills användes denna spektrometer – liksom övriga vid Svenskt NMR-centrum – enbart för molekyler i lösning och då främst för studier av proteinstruktur och dynamik.

Man nämnde två exempel på projekt där fast-fas NMR var ett nödvändigt hjälpmedel:

  • Studier av kemisk modifiering av cellulosafibern. Målet med detta projekt var att kvalitativt och kvantitativt studera strukturförändringar då fibern modifierades med ”kemiska handtag”, vilka innefattade olika funktionella grupper som fästs på den sekundära alkoholen på glukosenheterna. Dittills hade dessa NMR-experiment utförts  i samarbete med Umeå universitet, som hade tillgång till fast-fas NMR.
  • Mesoporös silika som effektivt retentionsmedel i papperstillverkningsprocessen. Vid tillverkning av papper från pappersmassa så förlorades en stor del av de ämnen som sattes till för att öka den mekaniska styrkan och minska fuktupptaget hos papperet. Nya retentionsmedel, dvs kemikalier som minskade dessa förluster, var viktiga för att minimera kostnader vid papperstillverkning.

Detta projekt syftade till ökad förståelse kring syntesmetoder för silikabaserade retentionsmedel och drevs vid Teknisk ytkemi på Chalmers i samarbete med EKA Chemicals. En industridoktorand som var engagerad i projektet var i Santa Barbara för att lära sig de speciella NMR-tekniker som behövdes för de aktuella materialen och sökanden hoppades att de kommande experimenten med tiden skulle kunna utföras i Göteborg.

Senaste anslag