Ansökan avsåg 120 kkr till Lunds Tekniska Högskolas institution för Byggnadsmaterial för byggande av fyra mätinstrument för studier av svamptillväxt på trä. Vid institutionen hade man utvecklat isoterm kalorimetri (mätning av värmeutveckling) som en metod för att studera mögel- och rötsvampars aktivitet då de växer på trä.

Målet med dessa studier var att ta fram en rationell metod att mäta svampars aktivitet som funktion av temperatur och fuktighet, de två parametrar som är viktigast för mikrobiell aktivitet i byggnader. Denna typ av information kunde man sedan använda tillsammans med de datorbaserade verktyg som då fanns på designstadiet för att beräkna fuktnivåer i konstruktioner. Man skulle då redan på ritbordet kunna se vilka konstruktionsalternativ som borde ge minst risk för mögel.

Sökanden planerade att bygga fyra ”kalorespirometriska instrument” vilka skulle användas på så sätt att de sattes ner i de fyra befintliga kalorimetrar som fanns vid Lund Isothermal Calorimetry Group.

En ”kalorespirometer” (en kombination av kalorimetri och respirometri) skulle samtidigt kunna mäta värmeeffekt, syrekonsumtion och koldioxidproduktion och med dessa uppgifter skulle man kunna beräkna vad som i ansökan kallades ”substrate carbon conversion efficiency” (SCCE), dvs hur stor andel av den näring som svampen konsumerar som blir till ny svampbiomassa.

Instrumenten skulle användas av sökanden själv och hans doktorander (då två stycken, en som karakteriserade svampar som växer i byggnader och en som studerade biologisk påväxt på fasader) samt andra forskare och doktorander som utnyttjade instrumenten vid Lund Isothermal Calorimetry Group.

Senaste anslag