Ansökan avsåg 450 kkr till LTU Skellefteå för uppbyggnad av en klimatutrustning i anslutning till LTU’s datortomograf i Skellefteå. Datortomografen hade under årens lopp kommit till mångsidig användning. En hade varit att man kunnat studera trätorkningens dynamik under pågående process genom att man anslutit ett konventionellt klimatskåp till ett cylindriskt rör som rymdes i tomografens mätöppning och som på så sätt kunde fungera som en torkanläggning för fåbitsförsök.

När man nu ville kunna göra motsvarande studier på värmebehandling av trä räckte inte den befintliga utrustningen på långt när för de temperaturer och fukthalter som behövde skapas.

Man ville därför bygga upp en speciellt till datortomografen anpassad klimatanläggning för att klara studier av högtemperaturtorkning och värmebehandling av trä och träbaserade material.

Bl.a. på grund av att den gamla datortomografen kom att ersättas med en ny (jfr ansökan 665/07) blev byggandet av en klimatutrustning i anslutning till den nya fördröjd och blev inte klar förrän 2012. Genom att skiktröntga träbitar under torkprocessen ser man nu stora möjligheter att få ny kunskap om vad som händer vid högtemperaturtorkning och värmebehandling.

Senaste anslag