Ansök

AnsökVi ser gärna att du kontaktar fonden innan du gör din ansökan för att diskutera om ditt projekt kan vara av intresse för fonden. Vi bistår då med råd om hur ansökan bäst skall utformas. Kontakta oss kan du göra genom vår kontaktsida.

Här följer allmän information kring ansökan.
Anslag kan sökas av kvalificerade forskare/forskargrupper samt institutioner.

Så här söker du:

  • Ansökan, jämte bilagor skickas endast per post. Den bör ange projektets karaktär, en tidplan, tidpunkt för påbörjande samt en budget som visar både totalkostnaden och dispositionen av de medel som sökes från stiftelsen. En kortfattad sammanfattning skall bifogas.
  • Ansökan skall inledas med högst en A4 sida med en populärvetenskaplig sammanfattning. Denna kan komma att publiceras på hemsidan vid eventuellt beviljat anslag.
  • Ansökan kan avse en flerårig period. Utbetalning förutsätter en inlämnad och godkänd, kortfattad forskningsrapport jämte redovisning av använda medel.
  • I ansökan anges de aktiva medarbetarna, deras kvalifikationer med tillhörande CV (senaste 5 åren) samt publikationslista.
  • Om anslag till projektet – eller likartat projekt – sökts eller avses sökas från andra forskningsstödjande organ skall sådana ansökningar specificeras.
  • Stiftelsen förutsätter att den institutionsforskare som söker bidrag informerar institutionsprefekt (motsvarande) både om inlämnad ansökan och beviljat bidrag samt att respektive institution medgivit att forskningen kan utföras där. Stiftelsen förutsätter att institutionen förvaltar bidraget att disponeras efter sökandens attest.
  • Administrativa kostnader får belasta anslaget med belopp motsvarande debiteringsreglerna vid universitet och högskolor.
  • Beviljat anslag förutsätter att en kortfattad forskningsrapport avges i fyra exemplar senast den 1 december varje år, kompletterad med ev. publikationer. Stiftelsen innehåller 20% av bidraget tills slutrapport inlämnats och godkänts. Till denna rapport skall fogas kortfattad, högst en A4-sida, för en i ärendet inte insatt person begriplig sammanfattning av resultatet. Anslag för anskaffning av apparatur och utrustning utbetalas dock mot uppvisade av attesterad faktura.
  • Stiftelsen förutsätter att resultaten från den verksamhet till vilken stiftelsen bidrar offentliggörs, samt att det därvid anges att verksamheten bedrivits med anslag från stiftelsen.

Uppföljning av genomfört projekt

Anslagen skall följas upp efter 5 år och görs genom att fylla i uppföljningsformuläret på denna sida:

 

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Nils och Dorthi Troêdssons forskningsfond
c/o SEB Stiftelser, GÖH420
405 04 Göteborg

Senaste ansökningsdag är 15 januari. Besked om anslag erhålles under maj månad.

Senaste anslag